back thumbnails next
arrow arrow

Hollow Mountain
size: 22" x 18" x 18"
Media: ceramics, unglazed stoneware

This mountain has numerous caverns that go through the mountain. 
 

 


Side View

Top view